Общи условия за ползване на карти за намаление от трети лица

Раздел I. Предмет на Общите условия:

Чл.1 (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ител” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Слатинска 1, с ЕИК 130583976 (наричано по-долу за краткост „Ител” или „Дружеството”) и лица („картодържатели” или „картодържателите” или „трети лица”), на които Ител е предоставило за ползване, в съответствие с тези Общи условия, карти за намаление.
(2) Картодържателите ползват договорените от страна на Ител намаления за предоставяни стоки от страна на трети лица, извършващи дейност по производство и/ или търговия с: хранителни стоки и нехранителни стоки и продукти, собствени и чуждо производство, в това число, но не само – стоки за бита /битови уреди и електроуреди/; мебели и обзавеждане за дома и офиса; канцеларски стоки и материали; дрехи; обувки; автомобили – нови и втора употреба и/ или предлагащи други стоки и/ или продукти. Картодържателите ползват договорените от страна на Ител намаления за предоставяни услуги от страна на трети лица, извършващи дейности, изброени примерно, а не изчерпателно както следва: фризьорски и козметични услуги; услуги, строителни и монтажни дейности и услуги; доставка на хранителни и нехранителни продукти/ стоки и/ или материали до дома и офиса; транспортни услуги в страната и/ или в чужбина; туристически услуги; печатни и печатарски услуги; комунални и комунално-битови услуги; ремонт на моторни превозни средства и/ или предоставящи други услуги. Примерно и неизчерпателно изброените по-горе стоки и услуги, предлагани и/ или предоставяни и/ или продавани от трети лица се дефинират за улеснение по-долу като „продукт” или „услуга” или „продуктите” или „услугите”, предоставяни и/ или предлагани от “трето лице” и/ или “трети лица”.
(3) Намаленията, които картодържателите ползват, са в зависимост от конкретните постигнати между Ител и третите лица договорки и могат да се изразяват в процентно намаление върху цената на съответния продукт/ услуга и/или в предоставяне на допълнителни продукти/ услуги. В случай на постигната договорка между Ител и трето лице, намалението, което картодържателите ползват, може да се изразява не само в процентно намаление върху продаваната стока и/или предоставяната услуга, но и в предоставяне на допълнителни безплатни стоки и/ или услуги и/или други облаги.
(4) Картите за намаление не са платежно средство и единствено удостоверяват правото на картодържателя да изисква от “третото лице” да получи договорените от страна на Ител намаления.
(5) Към датата на влизане в сила на настоящите Общи условия Картодържателите не дължат на Ител заплащане на картите за намаление, като Ител си запазва право да промени това и съответно въведе цена на картата за намаление, съответно въведе различни цени на картите за намаление с оглед техните видове, срок на валидност, търговски обекти, в които се приемат, стоки и услуги, за които важат и други параметри.

Раздел II. Кръг на картодържателите. Съдържание на картите за намаление. Начин на предоставянето им на картодържателите:

Чл.2 (1) Кръгът на третите лица, на които Ител предоставя карти за ползване на намаление е неограничен, като по всяко едно време Ител има право по свое усмотрение да променя, включително разширява, намалява и/или изменя кръга им. Името на картодържателя се посочва на картата за намаление.
(2) Нито една от разпоредбите на тези Общи условия не задължава Ител да подновява картите за намаление при изтичане на тяхната валидност. Конкретните картодържатели, на които Ител предоставя, съответно подновява карти за намаление се определят по усмотрение на Ител с оглед актуалната търговската политика на Дружеството.
Чл.3 (1) Картите за намаление се изработват от Ител изцяло за негова сметка. Картата за намаление съдържа дати, указващи срока на валидност на картата и уникален номер. Картата за отстъпка съдържа името на картодържателя. Материалът, защитите, оформлението, дизайнът, визията, размерът, както и всяка друга информация и елементи на картата за намаление се определят изцяло по усмотрение на Ител, като Ител има право да поставя върху картите за намаление рекламни материали, послания, Интернет адреси, информация за Дружеството и дейността му, както и всякаква друга информация.
(2) При ползване на карта за намаление, картодържателят е длъжен да оказва съдействие на третите лица, предлагащи стоки или предоставящи услуги в или извън търговски обекти, както и на упълномощени от тях лица – служители и/ или работници и или представители на третото лице, с което постигната договорка с Ител с оглед извършване на проверка относно валидността на картата, като при липса на съдействие или установяване на невалидност на картата или възникване на основателно съмнение по отношение на извършена фалшификация и/или злоупотреба, намалението може да бъде отказано на картодържателя. С приемането на настоящите Общи условия, картодържателите се съгласяват извършването на проверката относно валидността на картата за намаление да се извършва включително и чрез обаждане от страна на служител и/ или представител на третото лице на нарочен телефонен номер на Ител, което не изключва и проверка по други установени между Ител и третото лице начини.
Чл.4 (1) Картите за намаление се предоставят на при заявка от страна на картодържателите по телефон и чрез интернет страниците: www.картбланш.bg и се доставят от куриер за сметка на картодържателя или се получават на място в офиса на Ител на адреса, указан по-горе в чл.1, ал.1 или на друг/други адреси и места, публикувани на нарочна Интернет страница.
(2) По усмотрение на Ител и с оглед на търговската политика на Дружеството, последното има право да започне да предоставя картите за намаление и по други начини, включително, но не само и посредством търговски представители дистрибутори, агенти, други търговци и/или юридически и физически лица и други.

Раздел III. Приемане на разпоредбите на Общите условия от картодържателите:

Чл.5 (1) Картодържателите се считат запознати, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия с факта на писменото им потвърждаване или с факта на получаване на карта за намаление, когато такава е изпратена (предоставена) по искане на картодържателя, а когато карта за намаление е изпратена (предадена) по инициатива на Ител, с изтичане на 7 (седем) работни дни, в случай че картата не бъде върната на Дружеството.
(2) Независимо от предвиденото в предходната алинея, при всички случаи Картодържателите се считат запознати, приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия с факта на първо ползване на карта за намаление или с факта на заплащане на цената на карта за намаление (в случай, че Дружеството въведе цени на картите за намаление).
(3) Картодържателите се считат за обвързани с настоящите Общи условия и в случаите на подновяване и/или преиздаване на карти за намаление.

Раздел IV. Кръг на стоките/ услугите, за които могат да се ползват картите за намаление и видове намаления:

Чл.6 (1) Конкретните проценти намаления и видовете намаления, както и услугите и/или продуктите и/или стоките, върху които, и/или за които картодържателите ползват намаления посредством ползване на картите за намаление са в зависимост от договорките, постигнати между Ител и съответното трето лице.
(2) Размерът и видовете намаления, които картата за намаление дава на картодържателите, както и списък със стоките/ продуктите/ услугите, за които са приложими намаленията срещу представяне на валидна карта за намаление, могат да бъдат публикувани от страна на Ител на нарочна Интернет страница („Интернет страницата”).
(3) Кръгът на стоките/ продуктите/ услугите, видовете намаления и техния вид и размер, включително по отношение на всеки един търговски обект, са динамична величина и се актуализират на Интернет страницата от страна на Ител периодично.
(4) Ител има право по всяко едно време да променя, включително увеличава, намалява и/или променя: списъка със стоките/ продуктите/ услугите, за които се приемат картите за намаление; размера на намаленията и видовете намаления; ограниченията и/или изискванията и/или условията, налагани при ползване на картите за намаление и други.
(5) Независимо от факта, че Ител се стреми да поддържа актуална информацията на Интернет страницата във всеки един момент, то картодържателят се счита за уведомен, че тази информация е предоставена от страна на третите лица и Ител не може и не е задължен да гарантира нейната достоверност, нито пълнота или точност, поради което картодържателят следва да получи потвърждение, съответно информация за намалението и неговия размер и/или вид, както и за приложимостта му чрез обаждане или запитване към конкретното трето лице или в конкретния търговски обект непосредствено преди ползване или заявяване за ползване на съответната услуга и/или закупуване на съответната стока.
(6) В случай, че третото лице по своя вина и/или в нарушение на постигнатите договорки с Ител откаже да предостави намаление или намали размер на намалението на картодържател, за което последният писмено уведоми Ител, Дружеството ще положи максимални усилия, за да осигури ползването на идентични стоки и/или услуги при максимално благоприятни за картодържателя условия.

Раздел V. Права и задължения на страните:

Чл.7 (1) Картодържателите имат право да изискват договорените от страна на Ител и актуални и публикувани на Интернет страницата намаления при представяне на валидна карта за намаление.
(2) Картодържателят се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на предоставената му карта за намаление, като полага максимални усилия и я пази от кражби, повреди, загубване и не позволява ползването й от други лица.
(3) Картодържателят се задължава незабавно и писмено да уведоми Ител в случай на загубване, кражба или унищожаване/погиване на картата за намаление, както и в случай на съмнение относно ползването й от неправоимащо лице.
(4) Картодържателят се задължава да ползва единствено валидна карта за намаление, като няма право да я ползва след изтичане на нейната валидност, както и няма право да я ползва, нито да предприема каквито и да било действия, целящи ползването й при други лица, които не са изрично упоменати на Интернет страницата.
(5) Картодържателят се задължава да уведомява писмено и във възможно най-кратък срок Ител за отказано от страна на трето лице намаление или възникнали проблеми при или по повод ползване на карта за намаление.
(6) При ползване на карта за намаление, картодържателят се задължава да изпълнява предвиденото съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 5 по-горе. След изтичане на срока на валидност на картата за намаление или блокирането или преустановяване на действието й поради други причини, картодържателят се задължава да я върне на Дружеството в срок от 7 (седем) работни дни.
(7) Картодържателят се задължава да спазва актуалните Общи условия за ползване на картите за намаление, в съответствие с предвиденото в разпоредбите на чл. 21 и чл. 22 по-долу.
Чл.8 (1) Ител има право по всяко едно време да променя, включително увеличава, намалява и/или променя: списъка със стоките/ продуктите/ услугите, в които се приемат картите за намаление; размера на намаленията и видовете намаления; списъка със стоките, услугите и продуктите по отношение на всеки един търговски обект; ограниченията и/или изискванията и/или условията, налагани при ползване на картите за намаление и други.
(2) Ител има право по свое усмотрение да променя, включително разширява и/или намалява и/или изменя кръга на третите ползващи се лица (картодържатели). Ител има право да променя търговската си политика по отношение на издаване, предоставяне и ползване на картите за намаление, като има право да въвежда цени на картите за намаление, включително различни цени на картите за намаление с оглед техните видове, срок на валидност, параметри и други. Ител има право да издава и предоставя различни видове карти за намаление, които се предоставят безплатно или са платени, включително и на различна цена, като различните видове карти могат да дават възможност за ползване на намаления при различен кръг стоки, продукти и услуги, както и могат да предоставят различен процент намаление, както и различни видове намаления, включително и допълнителни условия и/или ограничения за ползването им и други.
(3) В случай на въвеждане от страна на Ител на цени на картите за намаление (включително издаване на различни видове карти за намаление), Дружеството определя видовете карти, тяхната цена, стоките, продуктите, услугите и обектите, в които могат да бъдат ползвани, както и видовете намаления, които дават, условията и/или ограниченията за ползването им, за което информира картодържателите по подходящ начин, което може да бъде и чрез публикуване на актуална информация на Интернет страницата. В случай на необходимост, Ител извършва и промяна на настоящите Общи условия в съответствие с предвиденото в чл.21 по-долу.
(4) Ител има право да предоставя картите за намаление чрез куриер, в офисите си и/или по други начини, включително, но не само и посредством търговски представители, дистрибутори, агенти, други търговци и/или юридически и физически лица и други.
(5) Ител има право да преустановява за временно или постоянно ползването на всички или на част от картите за намаление, включително да блокира, както и да прекратява действието на настоящите Общи условия и съответно правото за ползване на всички издадени или конкретни карти за намаление в съответствие с предвиденото по-долу.

Раздел VI. Ограничаване на отговорността на Ител:

Чл.9 (1) Ител не носи каквато и да била имуществена и/или неимуществена отговорност и не дължи обезщетяване на причинени вреди и/или пропуснати ползи, както и не дължи изпълнение на поети и/или възникнали задължения по силата на и/или във връзка и/или по повод сключваните сделки по отношение на продаваните и предоставяните от страна на третите лица на картодържателите стоки, услуги и продукти. Отношенията, които възникват във връзка и по повод на тези сделки могат да обвързват единствено третите лица и картодържателите в отношенията помежду им.
(2) В частност и с оглед избягване на картодържателите се съгласяват, че Ител не носи отговорност и не гарантира изпълнение на задължения на третите лица, поети спрямо картодържателите по силата на сключваните сделки, кореспонденция, преговори, разговори, осъществена комуникация и/или размяна на писма, електронни съобщения и други или възникнали по силата на приложимото законодателство.
(3) Ител не поема отговорност, нито задължение и не гарантира, че картите за намаление могат да бъдат използвани в конкретни обекти, нито се задължава да осигури минимален брой такива, както и не поема задължение, че картите за намаление ще могат да бъдат ползвани за определени стоки, продукти и/или услуги, нито за минимален брой такива. В допълнение, Ител няма задължение да осигури конкретен размер намаление, нито минимален размер намаление за всички и/или за определени стоки, продукти и/или услуги, както и няма задължение да осигури определен вид намаления. Видовете намаления и техния вид и размер, включително по отношение на всеки един търговски обект, са динамична величина и се актуализират на Интернет страницата от страна на Ител периодично в зависимост от постигнатите договорки между Ител и третите лица.
(4) С оглед избягване на недоразумения картодържателите се съгласяват, че Ител не посредничи (нито пряко, нито косвено), нито дължи на картодържателите и не се ангажира с каквото и да било съдействие по отношение на предоставяни и продавани от страна на третите лица услуги и стоки и в тази връзка извършвани предварителни предплащания под формата на стоков кредит, лизинг и други.
(5) Ител не проверява, не препоръчва, нито гарантира качеството, годността, параметрите, нито каквито и да било други свойства или характеристики на предоставяните и продаваните стоки, продукти и услуги, като последните се ползват на риск на картодържателите и в следствие на тяхно собствено решение и информираност. Посредством картите за намаление картодържателите имат право единствено да изискват от третите лица договорените от страна на Ител и актуални и публикувани на Интернет страницата намаления.
(6) Ител не се задължава да продава, нито продава, нито предоставя стоки и/ или продукти и/или услуги, предлагани от третите лица, нито се задължава да посредничи, нито посредничи за сключване на сделки, предоставяне на услуги, ползвани на такива и други. Ител не носи отговорност за достоверността и верността на публикуваната на Интернет страницата информация, която е изцяло предоставена от страна на третите лица, като Ител няма задължение да я проверява и не я проверява.
(7) В случай, че някоя/някои от клаузите, включени в настоящите Общи условия за ограничаване отговорността на Ител за претърпени вреди и пропуснати ползи или дължими обезщетения се окаже/окажат недействителни, то това в никакъв случай няма да доведе до недействителност на другите клаузи, с които се ограничава отговорността на Ител. Отговорността на Ител ще се счита ограничена в максимално допустимата от закона степен.
(8) Изработването и поддържането на Интернет страницата, посочена в чл. 6, ал. 2 по-горе не е задължение за Ител, като Дружеството си запазва правото да избере по свое усмотрение друг или други начини, посредством които да довежда до знанието на картодържателите информация за размера и видовете намаления, които картата за намаление дава, списъка с продаваните/ предлаганите стоки и/ или продукти и/ или услуги, както и обектите, в които са приложими намаленията срещу представяне на валидна карта за намаление, както и всякаква друга информация.
Чл.10 (1) Ител няма обективната възможност, не контролира, не проверява и няма задължение да контролира, нито проверява законосъобразността на извършваната от третите лица дейност и продаваните и предоставяните от тях стоки, продукти и услуги.
(2) Ител не носи отговорност пред картодържателите за спазването на законодателството и приложимото право от страна на третите лица, включително, но не само спазването на разпоредбите на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия и др.
(3) С оглед избягване на недоразумения, страните изрично се споразумяват и декларират, че Ител не обещава на картодържателите задължение или действие на третите лица и в тази връзка Ител не носи отговорност, в случай че трето лице откаже да приеме карта за намаление или откаже да даде намаления, съгласно информацията на Интернет страницата.

Раздел VII. Прекратяване на Общите условия и приемането на карти за намаление:

Чл.11 (1) Ител има право едностранно с 14 дневно уведомление да прекрати приемането на картите за намаление по свое усмотрение, за което надлежно уведомява картодържателите. Прекратяването на приемането на картите за намаление може да се отнася за всички, за част от картите или за конкретна карта.
(2) Уведомлението съгласно предходното изречение може да бъде направено чрез публикация на Интернет страницата на Ител или чрез писмено уведомление до картодържателя/картодържателите. Уведомлението може да бъде направени и чрез електронна поща (по e-mail).
(3) Ител има право едностранно да прекрати приемането на картите за намаление (всички или на част от тях) веднага (без 14 дневно уведомление), в случай на разпореждане, решение, препоръка, предписания или друг акт на компетентен орган или ако по усмотрение на Ител, когато това е необходимо за запазване интересите на Ител, на третите лица и/или на картодържателите и/или ако по преценка на Ител е необходимо за предотвратяване настъпването на вреди или други негативни последици.
Чл.12 (1) Ител има право да преустанови за временно или постоянно приемането на картите за намаление, за което Ител извършва уведомление съгласно предвиденото в разпоредбата на предходния член 11.
(2) Ител има право да блокира веднага ползването на конкретна карта за намаление, за която има информация или Ител бъде уведомено, че е открадната, загубена и/или има основателни съмнения, че чрез нея се извършват злоупотреби и/или картодържателят нарушава която и да било разпоредба от тези Общи условия, разпоредба на законодателството или приложимото право.
Чл.13 (1) При прекратяване, съответно постоянно преустановяване ползването или блокиране на карта за намаление, картодържателят се задължава в срок до 7 (седем) работни дни да я върне на Ител.
(2) Всеки един картодържател има право по свое усмотрение да прекрати ползването на карта за намаление с уведомление до Ител и връщане на картата за намаление.

VIII. База данни:

Чл.14 (1) С приемането на настоящите Общи условия, картодържателите декларират, че изрично се съгласяват предоставените от тях на Ител данни като фирма, имена, предмет на дейност, координати, адреси, телефони, електронни адреси, Интернет страници, линкове (хипер връзки), предлагани стоки и услуги, цени, местоположение, както и всякакви други данни, свързани с картодържателите и тяхната дейност, предоставени на Ител и/или данни отнасящи се до картодържателите и тяхната дейност, до които Ител получи достъп или му станат известни, да бъдат използвани от страна на „Ител” ЕООД без последното да дължи заплащане на възнаграждение за всички или някоя/някои от следните дейности: рекламиране и популяризиране на картите за намаление; качване на информацията на нарочна страница в Интернет, изпращане на оферти, предложения и информация до картодържателите, както във връзка с действието и предмета на настоящите Общи условия, така и за предлагане и/или предоставяне на услуги, продукти и промоции, сключване на нови договори, провеждане на анкети и други; включване на информацията в Интернет страници, справочници и други; рекламиране на дейността на „Ител” ЕООД; замяна и/или продажба, отдаване под наем или други сделки по отношение на базата данни или част от нея, както и всякакви други незабранени от закона дейности.
(2) Всеки един картодържател има право по всяко едно време да оттегли даденото съгласие съгласно алинеите на този член с отправяне на писмено уведомление до „Ител” ЕООД, с изключение на съгласието в частта касаещо и необходимо изпълнение на тези Общи условия.
(3) Картодържателите изрично се съгласяват информация относно ползваните от тях услуги и закупувани стоки и/ или продукти и/ или услуги посредством картите за намаление да бъде ежемесечно събирана от Ител за целите на статистическата информация и/или подобряване на условията за ползване на картите за намаление, оптимизиране, увеличаване, намаляване и/или заменяне на обектите, в които могат да бъдат ползвани картите за намаление, промяна на стоките и/или продуктите и/ или услугите, за които важат картите за намаление и други.

IX. Други условия:

Чл.15 Приложимо към настоящите Общи условия и постигнатото съгласие, е законодателството на Република България. Всички спорове, породени от тези документи или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в документите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от страните по пътя на преговори, а ако това се окаже невъзможно ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.
Чл.16 В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна или нищожна, то тази недействителност или нищожност няма да води до недействителност или нищожност на останалите клаузи, като недействителната или нищожната клауза ще бъде тълкувана с оглед действителната обща воля на страните.
Чл.17 Всички уведомления между Ител и картодържателите се извършват в писмен вид. За писмено уведомяване се счита писмо с обратна разписка, електронно (e-mail) или факсимилно съобщение. За надлежно извършено уведомяване от страна на Ител ще се счита и публикуване на информация на нарочната Интернет страница. Писмената форма ще се счита спазена от страна на картодържателите за целите на потвърждаване на тези Общи условия при ползването на картата за намаление, при заплащането й, при невръщането й на Дружеството или при наличие на каквито и да било конклудентни действия, от които е видно наличието на съгласие с Общите условия.
Чл.18 Картодържателите се задължават да обезщетят Ител и третите лица за всички претърпени от Ител и/или третите лиза претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие виновно неизпълнение на която и да било разпоредба на тези Общи условия и/или неправомерно ползване на карта за намаление и/или злоупотреба и/или неизпълнение на разпоредба на действащото законодателство и/или приложимото право.
Чл.19 Ител не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на задълженията си при настъпване на форсмажорни обстоятелства, включително, но не само пожар, наводнение, буря, природни бедствия, стачки, терористични актове, война и други. Настъпването на форсмажорно обстоятелство може да бъде удостоверено със сертификат, издаден от съответния компетентен орган или от Българската търговско-промишлена палата.
Чл.20 (1) Ител запазва правото да променя политика си (търговска и ценова) по издаване и предоставяне на карти за намаление на картодържателите, което включва, но не се ограничава до следното: да предоставя безплатни за определен период от време карти за намаление, да определя различни цени и видове и/или различни периоди на валидност на издаваните карти, да определя правила и условия за определяне на кръга от лицата, имащи право да ползват карти за намаление, да определя видовете карти за намаление, начина на предоставяне на картите за намаление – безвъзмездно или срещу заплащане, типовете карти за намаление и тяхната цена, начина за разпространението им, условия и ограничения за ползване на картите за намаление и други.
(2) В частност Ител има право да определя карти за намаление, които важат за всички или за част от третите лица или за всички или за част от обектите на конкретен обект, независимо от критериите за обособяването им по определен признак или критерий. Изброяването на правата на Ител съгласно настоящия член не е изчерпателно, като Ител си запазва правото да приема, налага, както и променя условия, ограничения, критерии, правила и условия за разпространение, предоставяне, ползване, отнемане и други по отношение на картите за намаление изцяло по свое усмотрение.
Чл.21 Ител има право да изменя Общите условия, за което известява картодържателите чрез публикуване на изменените Общи условия на Интернет страницата си и/или по друг подходящ начин. Изменението влиза в сила 15 дни след известяването. В случай, че в този срок картодържател писмено заяви, че не е съгласен с изменението, същото няма сила спрямо него.
Чл.22 Настоящите Общи условия са приети от „Ител” ЕООД на 01.06.2010 г. и влизат в сила от същата дата.

Новини

Близо 14 000 деца напуснали училище минала година

28.04.2015 13:16Източник: Dariknews.bg

13 800 деца са напуснали общообразователните школа през учебната 2013/2014 година. От тях 11 800 са напусналите ученици в основното образование, ...

Новини

Близо 14 000 деца напуснали училище минала година

28.04.2015 13:16Източник: Dariknews.bg

13 800 деца са напуснали общообразователните школа през учебната 2013/2014 година. От тях 11 800 са напусналите ученици в основното образование, ...

Пиян водач преобърна ТИР с жито на Е-79 край Сандански

28.04.2015 12:02Източник: Dariknews.bg

ТИР, превозващ жито за Гърция, се преобърна на главен път Е-79 край Сандански. 53-годишният водач на автомобила с пазарджишка регистрация е ...